H5S

Voorkom schade aan de omgeving van uw project of uw eigen object. Grouting technieken kunnen daarbij helpen.

Grouting helpt bij voorkomen schade

Grouting technieken

Het toepassen van grouting-technieken is niet meer weg te denken in de hedendaagse bouwwereld. Het voornaamste doel van deze grondverbeteringstechnieken: het voorkomen van schade aan belendingen naast een bouwput en het afdichten van grond en grondkerende constructies.

Grouting-technieken zijn globaal onder te verdelen in de onderstaande categorieën:

H5S verzorgt voor u de uitvoering van fracturing, compaction en compensation grouting. Ten aanzien van de grouting-techniek permeation grouting zetten we ons in voor diverse partners om PE-slangen en manchettenbuizen aan te brengen ten behoeve van het injecteren.


Voorbeeldsituatie  Grouting-techniek: Compensation Grouting

In een binnenstedelijk gebied wordt een diepe bouwput gerealiseerd met aan één zijde een trambaan en aan de andere kant een fundering op staal. Tijdens het ontgraven vervormen de damwanden horizontaal en ontstaan er zettingen rondom de bouwput. Zolang de verwachte zettingen acceptabel zijn (volgens normen en richtlijnen) hoeft men – in principe – op voorhand geen maatregelen te treffen. Wanneer blijkt dat de verwachte zettingen dusdanig groot zijn dat er schade ontstaat aan de naastgelegen trambaan en de fundering op staal, wordt gekozen voor compensation grouting.

Het toepassen van een grouting-techniek begint met het installeren van Tube-a-manchettes (TAM’s). Dit zijn (vaak) stalen buizen, voorzien van openingen om de 30 centimeter. Middels sonisch boren van een casing worden de TAM’s in de grond geplaatst (onder de trambaan en fundering op staal). Rondom de TAM’s wordt Dämmer aangebracht.

Tijdens het ontgraven worden met een landmeter hoogtemetingen gedaan. Zodra er zettingen in de ondergrond waar te nemen zijn, wordt gestart met het injecteren van grout door de lansen. Het startmoment wordt gekozen bij het vooraf bepalen van de mate van zetting.

Het grondmassief dat ontspant als gevolg van de ontgraving, wordt door middel van het compensation grouting weer opgespannen, waarna de zetting zich stabiliseert en eventueel wordt gecompenseerd tot de oorspronkelijke hoogte. Het bovengenoemde proces wordt gedurende de gehele ontgraving eventueel stapsgewijs herhaald, zodat de mate van zetting aan de vooraf gestelde eisen blijft voldoen.

H5S heeft op deze wijze bijvoorbeeld reeds een leiding met een grote diameter, trambaan en fundering middels compensation grouting ‘gelift’ tot de gewenste hoogte.

Vraagt u zich af of deze technieken van meerwaarde zijn voor uw project? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht

Gerelateeerd: